REGULAMIN KONKURSU

Rozdajemy 25 kursów na 25 lat BEST

§ 1 CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń artystycznych lub literackich na temat życzeń z okazji 25-lecia istnienia Centrum Języków Obcych „BEST”, czyli PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B.

2. Rozwój kreatywności, wrażliwości, wrażliwości i nawiązanie pozytywnych wzajemnych relacji wśród Uczestników

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B.

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca nowym Słuchaczem BEST CJO (Uczestnik), tzn. która nie była Słuchaczem BEST CJO w okresie ostatnich 3 lat.

2. Konkurs rozpoczyna się 6 września 2021 r. od godz. 9.00.

3. Prace konkursowe mogą być wykonane w kategorii: słowo pisane, grafika, multimedia, wideo, dźwięk.

4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko po jednej pracy.

5. Praca powinna być przekazana albo przez platformę internetową dostępną pod adresem konkurs.bestcentrum.pl lub dostarczona do którejkolwiek placówki BEST CJO z wypełnionym formularzem, który w przypadku Uczestników małoletnich podpisują przedstawiciele ustawowi. Aby praca została zakwalifikowana do konkursu wszystkie pola z danymi osobowymi oraz zgodami znajdującymi się w formularzu muszą zostać poprawnie wypełnione a wszystkie zgody udzielone, a także Uczestnik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu po zapoznaniu się z nim.

6. Z chwilą przekazania pracy celem udziału w Konkursie wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji do prac zostają przeniesione nieodpłatnie na Organizatora z odpowiedzialnością autora za ich ewentualne wady prawne (np. plagiat). Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w dowolnej technice w materiałach i publikacjach, w tym publikacji w Internecie i innych mediach, jak też wykorzystywania do wszelkich swoich działalności marketingowych bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym z wyrażeniem zgody przez Uczestników konkursu na otrzymywanie informacji handlowej, w tym w formie elektronicznej, o ofercie Organizatora, jak i przetwarzanie w tym celu oraz do celów organizacji Konkursu, jak i celów marketingowych, swoich danych osobowych, w szczególności ich upublicznienie, w tym imienia, nazwiska i swojego wizerunku w materiałach reklamowych BEST CJO i na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook na fanpage’ach Organizatora tj. www.fb.com/bestcentrum,  i Instagram https://www.instagram.com/bestcentrumjezykowobcych/.

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym brak zgody powoduje eliminację z udziału w Konkursie. Informacja o podstawach i celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców, przysługujących prawach odnośnie danych osobowych i pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) znajduje się w udostępnionej Polityce Prywatności na stronie internetowej pod adresem www.bestcentrum.pl.

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Termin przekazywania prac upływa I TURA (dzieci 2-7 lat): 23 września 2021 o godz. 18:00, II TURA (pozostali): 30 września 2021 do końca dnia.

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie: kreatywność, oryginalność, jakość wykonania i nakład pracy.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5. Prace przechodzą na własność Organizatora.

§ 5 NAGRODY

1. Organizator przyzna 25 nagród w postaci „Semestralnego kursu językowego” każda, czyli pół kursu rocznego w postaci godzin dydaktycznych o wartości 740,00 zł-1370,00 zł w zależności od wyboru przez Uczestnika grupy i języka, przy czym Organizator zastrzega możliwość zmiany grupy lub języka, jeśli wybrany przez Uczestnika kurs nie rozpocznie się w terminie z przyczyn braku minimum 5 osób w wybranej grupie.

2. W razie wygrania nagrody w przypadku chęci skorzystania z niej Uczestnik jest zobowiązany do zakupu w BEST CJO obowiązkowego Podręcznika za cenę 100,00 zł lub Zestawu młodego kursanta za cenę 220,00 zł (w zależności od grupy) w terminie do dnia 10.10.2021r., natomiast jeżeli zdecyduje się dokupić także drugi semestr kursu i do 31.10.2021 r. zawrze stosowną umowę w tym zakresie (płatność może nastąpić później lub ratalnie) to Podręcznik lub Zestaw młodego kursanta otrzyma GRATIS.

3. Wygrana nagroda nie może zostać przekazana do wykorzystania przez Uczestnika osobie trzeciej bez wyraźnej zgody BEST CJO. Brak wykupienia w terminie do dnia 30.09.2021r. obowiązkowego Podręcznika lub Zestawu młodego kursanta lub niezawarcie umowy na drugi semestr kursu w tym terminie, skutkuje przepadkiem nagrody z uwagi na rozpoczęcie kursu. W takim wypadku Organizator ma prawo przekazać je innym osobom biorącym udział w konkursie wytypowanym przez Komisję Konkursową

4. Wartość żadnej z nagród nie będzie przewyższać kwoty 2.000,00 zł, a zatem ich otrzymanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24.09.2021 (I TURA) i do 4.10.2021 (II TURA) na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz na fanpage’ach Organizatora tj. www.facebook.com/bestcentrum, www. i Instagram https://www.instagram.com/bestcentrumjezykowobcych/

2. Laureat nagrody jest informowany o wygranej w terminie najpóźniej do dnia 25 września 2021 roku za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 7 WRĘCZENIA NAGRÓD

Wręczenie nagród odbywać się będzie w okresie od 24.09.2021r. po publikacji wyników do dnia 10.10.2021r. do końca godzin pracy wybranej przez Laureata dowolnej placówce BEST CJO poprzez osobiste podpisanie Formularza wpisu na kurs BEST CJO po uprzednim umówieniu terminu lub w formie zdalnej po wcześniejszym nawiązaniu kontaktu.

§ 8 REKLAMACJE

Miejscem składania reklamacji jest ww. siedziba Organizatora. Uczestnik Konkursu ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do Dyrektora Placówki BEST CJO lub może dochodzić swych ewentualnych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. Informacje o Konkursie udziela BEST CJO z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B lub pod numerem telefonu 500 161 868 lub mailowo: konkurs@bestcentrum.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia konkursu i tym samym do zmian dat i godzin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.